ថ្ងៃ: ខែសីហា 7, 2018

ដំណើរ​មរណៈ: ទាញយកជា APK របស់យើងក្នុងពិភពលោក | កម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

ទាញយកកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃការស្លាប់ការដើរនេះ : APK ពិភពលោករបស់យើងបានដាក់ការដើរស្លាប់របស់យើងបានទាញយក APK ពិភពលោក :ដំណើរ​មរណៈ: ពិភពលោករបស់យើងគឺកើនឡើងដោយផ្អែកកីឡាពិតជាលើកដំបូងនៃការជាចម្បងមួយប្រភេទទីតាំងក្រឡាដែល immerses អ្នកចូលទៅក្នុង apocalypse zombie នេះ. ការពារបរិស្ថានរបស់អ្នកបានដោយការការពារឈើច្រត់នៅលើ…