'Oloto ’ s fononga APK Download | Ko e polokalama lelei taha ki he Mobiles

Download the version of Alto’s Adventure APK file

'Oloto ’ s fononga APK Download

Kau 'oloto mo hono ngaahi kaungame'a 'o hange ko ia na'a nau kamata ha fononga ta'engata 'o e snowboarding. Ko e fononga 'i he funga 'o e 'otu mo'unga 'Alapaini faka'ofo'ofa 'o honau feitu'u maomaonganoa tu'ufonua, 'o fakafou 'i he fanga ki'i kolo iiki neighbouring, Utileni 'o e kuonga mu'a, mo e toenga 'o e si'aki 'e he fuoloa.
'Oloto ’ s fononga APK Download

'I he hala ke ’ kuo fakahaofi taha llamas, fokotu'utu'u momosi, puna ki fakailifia 'ape mo ne lava'i 'a e kaumatu'a 'i he mo'unga – kotoa 'eni lolotonga 'eku lototo'a e feliliuaki ma'u pe 'a e ngaahi 'elemeniti mo e potufolofola 'o e taimi 'i he mo'unga.

Ngaahi fotunga:

• Lolo, Ne peluki mai mo fakafiefia fakatefito 'i he fisiki gameplay

• Procedurally fakatupu 'e he potu fonua 'oku makatu'unga 'i he mo'oni he mamani fakapaheke he Sinou

• Longomo'ui kakato 'uhila mo e ngaahi nunu'a 'o e 'ea, kau ai 'a e afe, blizzards, kakapu, 'umata, ngaahi fetu'u 'o e shooting, pea 'oku 'i ai ha me'a lahi ange

• Faingofua ki he ako, faingata'a ki he polokalama mafuli pe ha fo'i ki 'e taha tu'ukimu'a

• Ha combos fakataha ki he seini ke fakatupulekina 'a e ngaahi me'a mahu'inga pea mo e vave

• Sivi'i ho'o poto'i ngaue mo e 180 ha 'a e ngaahi taumu'a

• 'Ilo'i e snowboarders makehe 'e ono, takitaha mo honau ngaahi 'ulungaanga makehe mo e me'a 'e malava

• Fakatukupaa'i ho ngaahi kaungame'a. Fe'auhi ki he maaka ma'olunga lelei taha, mama'o lelei taha, pea ko e lelei taha mafuli pe fakafuopotopoto!

• Ma'u e wingsuit mei he ako fakangaue 'a e Izel ki ha gameplay fo'ou 'aupito longomo'ui

• Palani fakavitio 'o e faka'ofo'ofa 'a e minimalist mo e evocative

• Ngaahi fasi mo ha ongo ma'a ha takai 'a mo kau a'usia (fasi 'oku fokotu'u atu!)

Toe vakai'i:

“Ha konga 'o e fakatata 'o fengaue'aki”
– UAEA

“Ko e taha 'o e ngaahi va'inga lelei taha he telefoni to'oto'o”
– Ko e he'ete

“'Oloto ’ s fononga ko e fie ma'u ho'omou tokanga”
– IGN

“Lelei taha 'o kumi e ngaahi keimi vitioo 'o e 2015”
– TAIMI

Fononga 'a e 'oloto fai 'e Noodlecake Studios Inc

 

Download the version of Alto’s Adventure APK file HERE

Polokalama: 1.7.1 (114)
Fakamatala fakamuimuitaha: Siulai 22, 2018
Lahi 'o e faile: 63 MB