કોઈપણ ડીવીડી ક્લોનર પ્લેટિનમ 1.2.8

કોઈપણ ડીવીડી ક્લોનર પ્લેટિનમ 1.2.8
 
 

અર્ક and run ClonerPlatinumPortable.
Settings of put in ClonerPlatinum must be preserved.