કૅલિબરની 1.26.0 32-64 થોડી આંતરભાષીય

Calibre 1.26.zero 32-64 થોડી આંતરભાષીય
 
 


E-book management બહાર સાથે સેટ અપ.
ડાઉનલોડ પોર્ટેબલ કૅલિબર 32-64 બીટ ઓનલાઇન (zero.three એમબી)
પ્રથમ પ્રદર્શન દાખલ: 1.26.શૂન્ય

અર્ક and run CalibrePortable.
CalibrePortable માં ડિફૉલ્ટ લાઇબ્રેરી, edit CalibrePortable.ini to vary (should be in identical drive).
Settings of put in Calibre must be preserved.