કૅલિબરની 3.42 32-64 થોડી આંતરભાષીય

E-book management બહાર સાથે સેટ અપ.

ડાઉનલોડ પોર્ટેબલ કૅલિબર 32-64 બીટ ઓનલાઇન (zero.three એમબી) 10/11/17

પ્રથમ પ્રદર્શન સ્ક્રીન પર, નવીનતમ માટે છોડવા (અથવા દાખલ: 1.48.શૂન્ય for Home windows XP)

અર્ક and run CalibrePortable or EbookEditPortable.

CalibrePortable માં ડિફૉલ્ટ લાઇબ્રેરી, CalibrePortable.ini ફેરફાર બદલવા માટે (have to be in similar drive).

Settings of put in Calibre ought to be preserved.