ប្រភេទ: តន្ត្រី & អូឌីយ៉ូ

ORG 2018 APK ទាញយក – តន្ត្រីដោយឥតគិតថ្លៃ & APP អូឌីយ៉ូសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ORG 2018 APK ORG 2018 តោះក្រឡេកមើលខ្សែភាពយន្ដមួយចំនួន: • https://www.youtube.com/watch?v=z6NBjMTVE-c • https://www.youtube.com/watch?v=r8cobyq3mZA • https://www.youtube.com/watch?v=0KdhqwWIOqo • https://www.youtube.com/watch?v=ThevYqX_jWs NOTE To lower the NOISE or LATENCY go to the SETTING > សំឡេងទិន្នផល > បច្ចេកទេសទាបកំបាំង > Play recorded word Options: •ធំជាង 1000 ឧបករណ៍តន្ត្រី…