වර්ගය: සංගීතය & ශ්රව්ය උපකරණ

ORG 2018 APK එක බාගත – නිදහස් සංගීත & Android සඳහා ශ්රව්ය උපකරණ APP

ORG 2018 APK ORG 2018 ගේ සමහර චිත්රපටි දිහා ටිකක්: • https://www.youtube.com/watch?v=z6NBjMTVE-c • https://www.youtube.com/watch?v=r8cobyq3mZA • https://www.youtube.com/watch?v=0KdhqwWIOqo • https://www.youtube.com/watch?v=ThevYqX_jWs NOTE To lower the NOISE or LATENCY go to the SETTING > ප්රතිදාන ශබ්ද > අඩු පමාවක් තාක්ෂණය > Play recorded word Options: • වඩා මහ 1000 සංගීත උපකරණ…