Fa'ahinga: ppsspp

Patapon 3 Va'inga Android PSP ISO [USA] Download tau'ataina

Sipoti android 'o e iso psp Patapon 'e tolu, patapon ko ha fakafiefia 'Initaneti ha fakaha ma'a e fakanonga sipoti to'oto'o PlayStation Moveable 'o hono fakataha'i e ngaahi fili 'o e gameplay 'o ha sipoti fasi mo ha sipoti 'o e 'Otua. 'Oku fakatupu ai 'a e hingoa mei ha onomatopoeia faka-Siapani 'e ua, pata (laka atu) mo e pon (drumming). The sport is obtainable in

Fakafepaki sauni Android PSP iso + cso va'inga ha Download e tau'ataina (PSP + PPSSPP)

Resistance: Retribution is a third-person shooter on-line recreation developed by SCE Bend Studio for Sony’s PlayStation Moveable. It was launched on July 15, 2008 at Sony’s E3 press convention and launched on March 12, 2009 'i Siapani, Ma'asi 17, 2009 'i 'Amelika Noate, Ma'asi 20, 2009 'i 'Iulope…