ફેસબુક મેસેન્જર v1.5.005 – ડાઉનલોડ APK

ફેસબુક મેસેન્જર v1.5.005
ફેસબુક મેસેન્જર v1.5.005

વર્ણન

Facebook Messenger � a quicker strategy to message.

ફેસબુક મેસેન્જર બડિઝ સેલ સંદેશાઓ વહાણ ઝડપી વ્યૂહરચના છે. મેસેન્જર સાથે, you’ll be able to ship and obtain messages with any of your mates around the globe or anybody in your cell contacts checklist. Messenger is accessible on iPhone, , Android, and Blackberry.

Messenger helps you to:

� Ship messages immediately to different buddies who’ve Messenger
� Chat with buddies who’re on Facebook
� Get free push notifications for incoming messages
� Add location and images to messages
� Attain buddies by way of textual content message if they do not have Messenger but
� Entry despatched and acquired messages on each Messenger and Facebook
� Create group conversations for planning on the go
� Add extra buddies to group conversations at any time
� Management alert and placement settings for every dialog

અવલોકન: Sending to cellphone numbers is just not accessible in all international locations.