ការក្លែងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ 3D APK | កម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

Download the latest version of Flight Pilot Simulator 3D Free APK file

ការក្លែងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ 3D APK

  • Flight Pilot Simulator 3d Apk Mod
  • Flight Pilot Simulator 3d Mod Apk All Planes Unlocked
  • Flight Pilot Simulator 3d Hack
  • Flight Pilot Simulator Mod Apk All Planes Unlocked
  • Flight Pilot Simulator 3d for Pc
  • Flight Pilot Mod Apk All Planes Unlocked
  • Airplane Flight Simulator 2017 Mod Apk
  • Flight Pilot Simulator 3d Mod Apk Rexdl

ការក្លែងធ្វើការហោះហើរសាកល្បងទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ 3D APK:

Unleash your inner Maverick, become a pilot and move to heaven!

Get the best plane and climb higher!

+ Ultra REALISTIC 3D graphics and cool animations
+ Lots of real aircraft: from single-engine props to SUPERSONIC JETS, from aircraft to military aircraft
+ Fun and challenging missions: Emergencies, Rescue missions (rescue children, women and boys and girls!), Rough landings, Fire, Races
+ Comprehensive scenario: In free flight mode, explore a huge open map with tons of surprises
+ Intuitive mobile controls and ADDICTING gameplay

Top Rated Flight Simulator on Google Play. And it’s a free game. Fun is absolutely guaranteed!

Download the app now for free and do not miss the amazing NEW CONTENT on regular UPDATES

Not decided yet, if you are up to the challenge?

Forget stupid repetitive games. In Flight Pilot Simulator 3D Free, your job is to ride against time, control a fire in the middle of the mountains, and land safely on a tiny runway (or even an aircraft carrier warship).

● Play it everywhere
The Flight Pilot Simulator 3D Free does NOT require an internet connection. You can enjoy it on the subway, or while traveling on a real plane or in the car, or while worshiping in a temple (or maybe even on a toilet!).

● Limited data usage
Our free game does not consume much data from your mobile plan

● Compatibility and support
We work hard (and continuously) to make sure all Android phones and tablets run the game smoothly. Please report potential issues to https://www.fungames-forfree.com/games/flightpilot

កំណែ: 2.0.2 (627)
ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ចុងក្រោយ: ឧសភា 4, 2019
ទំហំ​ឯកសារ: 82 មេកាបៃ

កំណែមុន:

ឯកសារ APK ទាំងអស់ដែលបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមានដើមនិងកែប្រែឡើយ.

ទាញយកឯកសារ APK ដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀត:

Flight Pilot Simulator 3D Free APK Download HERE