કેવી રીતે સક્રિય વિન્ડોઝ કરો 10 મફત & 100% કામ 2016

Supported Merchandise
 • Windows Vista Bussines/Enterprise
 • વિન્ડોઝ 7 Expert/Enterprise
 • Windows eight Core/Skilled/Enterprise
 • Windows eight.1 Core/Skilled/Enterprise
 • Windows eight.1.x Core/Skilled/Enterprise
 • વિન્ડોઝ 10 Residence/Skilled/Enterprise
 • ઓફિસ 2010
 • ઓફિસ 2013
 • ઓફિસ 2016
What�s New
 • Mounted bugs with Windows 7/eight Activation.
How To Use ? (Intaller Model)
 • Disable any Anti-virus Program Shortly
 • Download and Arrange KMSpico From The Hyperlinks Given Beneath
 • KMSpico will run mechanically (If it doesn�t,  Go to KMSpico Arrange Itemizing and Run KMSELDI.exe)
 • Press The Crimson Button inside the KMSpico window
 • Accomplished, Benefit from Windows and Office:)
How To Use ? (Transportable Model)
 • Disable any Anti-virus Program Shortly
 • Download and Extract KMSpico Transportable Archive
 • Run �AutoPico.exe�
 • It�ll Robotically Activate Windows and Office (If put in)
 • Accomplished, Benefit from
                                                                                  Watch Youtube Video From Proper right here

                                                                                                    ડાઉનલોડ

 હવે ડાઉનલોડ