કુળો ઓફ ક્લેશ કેવી રીતે સાફ કરવો(COC) ચેટ અથવા સંપ્રદાય ચેટ 100% વર્કિંગ

સૌથી ઓન લાઇન રમતો સમતુલ્ય, વંશજો નો સંઘર્ષ has a chat system. By the chat system one can enter directions and speak with totally different avid gamers, તેમ છતાં સામાન્ય રીતે ભરાયેલા મળશે ચેટ અને અવ્યવસ્થિત, so it turns into distracting. Most on-line MMORPG have methods of developing the chat window as small as attainable, so it doesn�t develop to be distracting.Nevertheless વંશજો નો સંઘર્ષ does not have that precise function. Although one could ચોખ્ખુ chat by leaving and moving into the મનોરંજન, this proves to be annoying and one can not interrupt a recreation session merely to clear the chat window. To provide the likelihood to clear the window, one can do the following trick:
Youtube Link To Play

 How To DO

  1. Open any Remember On Your Machine .
  1. Write /ClearChat and press �Return� about further then 50 ઘટનાઓ
This creates an enormous clear paragraph. This fashion chances are you’ll paste this in any dialog or chat, and it will technically �clear� the show of textual content material.
  1. Copy all the net web page
  1. Open or change to વંશજો નો સંઘર્ષ
Return to your મનોરંજન and �Paste� the paragraph on the chatbox anytime you desire to to clear the show.

Contact on Facebook