પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 નિઃશુલ્ક ડાઉનલોડ Windows માટે

Download The Latest Version of Portable FastStone Capture 9.2 Windows માટે

Download Portable FastStone Capture 9.2 free latest portable version for Windows 32-bit and 64-bit. પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 is a powerful application for capturing screenshots and adding annotations to make various image adjustments and apply various effects to the screenshots.

પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 સમીક્ષા

A powerful screen recording application, પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 comes with a powerful set of tools and a variety of settings for capturing the screenshots. It is a straightforward application with self-explaining options that allows the users to effortlessly make various adjustments to the screenshots. It provides a professional environment that provides an all in one solution including various effects, annotations as well as watermarking features for the screenshots. પણ, it comes with different drawing tools to edit the screenshots.

Portable FastStone Capture 9.2 Free Download
પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 મફત ડાઉનલોડ કરો

પોર્ટેબલ એપ્લિકેશન તરીકે, there is no need to install it on your computer. All it requires is to start the application and capture the screen. It can capture the entire screen or a specific screen area as well as provides support for recording the screen. Configure various settings and adjust the screen recording area and output settings. નિષ્કર્ષ માં, it is a reliable application for capturing and recording screen activity.

Portable FastStone Capture 9.2 Download
પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 મફત ડાઉનલોડ કરો

Features of Portable FastStone Capture 9.2

 • The powerful screen recording application
 • Supports all the screen recording operations
 • Capture the entire screen or specific area of the screen
 • Simple and a straightforward user interface
 • Various image adjustments and effects
 • Apply watermarks to the images
 • Highlighter and magnifier
 • Add annotations and various editing tools
 • Provides various settings and customizations
 • Record free handed region, rectangular or scrolling windows
 • Hotkeys support for quick operations
 • Adjust framerate and use various modes
 • Auto caption, auto edge and clipboard support
 • Flip and resize the images as well as use color picker
 • Apply various filters and much more to explore

Technical Details of Portable FastStone Capture 9.2

 • વિન્ડોઝ સાથે સુસંગત 10/8/7
 • મફત HDD: 1 GB મફત HDD
 • ઇન્સ્ટોલ મેમરી: 1 ન્યૂનતમ RAM નો જથ્થો GB
 • પ્રોસેસર: ઇન્ટેલ કોર 2 બેલડી અથવા ઊંચી

પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 મફત ડાઉનલોડ કરો

પોર્ટેબલ FastStone કેપ્ચર 9.2 Free Download Clicking the below button will start downloading the latest version offline setup of Portable FastStone Capture 9.2 વિન્ડોઝ x86 અને x64 આર્કિટેક્ચર માટે.