સ્કાયપે 8.44.0.40 & 7.41.0.101 & Clownfish 4.56 આંતરભાષીય

Free internet calls બહાર સાથે સેટ અપ.

ડાઉનલોડ પોર્ટેબલ સ્કાયપે તાજેતરની ઓનલાઇન (zero.three એમબી) 02/07/18

ડાઉનલોડ પોર્ટેબલ સ્કાયપે 7 ઑનલાઇન (zero.5 એમબી) 03/12/15

પ્રથમ પ્રદર્શન સ્ક્રીન દાખલ: 7.41.zero.101

અર્ક and run SkypePortable.

મલ્ટી ગ્રાહકો: Edit SkypePortable.ini with Person=NameOfNewUser (ડિફૉલ્ટ સ્કાયપે છે)

Settings of put in Skype needs to be preserved.

Online translator for all your outgoing messages in Skype બહાર સાથે સેટ અપ.

Download Portable Clownfish Online (zero.four એમબી) 21/07/15

અર્ક and run ClownfishPortable.

Language set by launcher in accordance UserDefaultLang (if you do not need: write UserDefaultLang=false in ClownfishPortable.ini).

Settings of put in Clownfish needs to be preserved.

Do not block advertisements (by hosts): Edit SkypePortable.ini with AdsBlock=false (Default is true)

Do not forget to shut in systray when leaving.