સુપરયુઝર વી .3.0 – ડાઉનલોડ APK

સુપરયુઝર વી .3.0
સુપરયુઝર વી .3.0

વર્ણન

Hook into your cellphone’s energy

Grant and handle Superuser rights to your cellphone.

આ એપ્લિકેશન કે જે તમે પહેલાથી જ રુટ મળી છે જરૂરી, અથવા કસ્ટમાઇઝ પુનઃસ્થાપના ચિત્ર કામ કરવા.

અવલોકન: એપ્લિકેશન અને બાઇનરી તદ્દન વિવિધ પ્રકારોનો હોઈ શકે છે. The app is up to date extra usually than the binary is.

This app can’t be uninstalled if it was put in along with your ROM or root. If there is no such thing as a uninstall choice, it is since you positioned it in /system/app, not me.

Permissions requested are for:
વેબ – updating the binary
Exterior storagebackup/restore for elite customers
NFCcreating an permit tag for elite customers
Boot accomplishedrepair database on boot

Help request emails that merely sayDoesn’t workor one thing to that impact are robotically deleted by our stupidity filter and won’t be answered.