મારા Tamagotchi કાયમ APK મુક્ત ડાઉનલોડ | મોબાઇલ માટે શ્રેષ્ઠ એપ્લિકેશન્સ

Download the latest version of My Tamagotchi Forever APK file

મારા Tamagotchi કાયમ APK મુક્ત ડાઉનલોડ:તમારા પોતાના Tamagotchi અક્ષરો વધારો અને તમારા મિત્રો સાથે તમારા સાહસો શેર! તમારું Tamagotchi પાત્ર તંદુરસ્ત અને ખુશ રહેવા માટે તમારી દૈનિક સંભાળ જરૂર. તે સારી રીતે પોષણ મળેલ રાખો, ધોવાઇ અને મનોરંજન ⚽🏀, then meet other Tamagotchi friends in the city for more fun. But do not forget to put your character to bed!

મારા Tamagotchi કાયમ APK ડાઉનલોડ

Explore Tamatown in full AR (Augmented Reality), find your hidden friends and collect treasures and bonuses in the first AR-enabled Tamagotchi game!

Customize your own Tamatown with items that you like the most, then find a nice surface to place you and let’s play Hide & Seek! Guide your character around the city to search for its friends, who hide in corners, in bushes and even in buildings. Find them all in the time available to get to the next level. Collect scattered coins and bonus items in the city to increase your score and time. Let the search begin!

It’s been 20 years since the West fell under the Tamagotchi spell.
The phenomenon now spreads love for a whole new generation of caring fans with its first free mobile game!

Take good care of your Tamagotchi characters and watch them grow! Play mini-games, make friends, explore Tamatown, and make outfits and the city itself for memorable moments that you want to share with your friends. Depending on the care you provide and the things you do, they will develop into different Tamagotchi characters as they grow. And when you’re all grown up, help them choose the best career path, whether scientist, rock star or detective!

લાક્ષણિકતાઓ:

BRING UP:
Your Tamagotchi Character: Make sure you feed, ધોવું, clean and turn off the lights for a good night’s sleep to stay happy and healthy.

HAVE FUN:
with your Tamagotchi character: Play mini-games and explore Tamatown with other Tamagotchi characters.

EXPERIENCE AR:
by playing exciting Hide & Seek games with your Tamagotchi friends in your real environment!

DEVELOP:
your Tamagotchi characters from one type to another, depending on how you take care of them. You never know who they might be next!

એકત્રિત:
unforgettable moments with your Tamagotchi characters and the friendly citizens of the city.

શેર:
Your favorite moments with your friends.

GATHER:
Coins through mini-games and levels!

UNLOCK:
Delicious food, cute costumes and colorful items to decorate Tamatown.

TO COMPARE:
your progress and Tamagotchi skills with your friends.

TICKLE:
Your Tamagotchi charactersthey love it!

My Tamagotchi Forever is full of surprises and is waiting for you to discover!

કૃપયા નોંધો:

My Tamagotchi Forever can be downloaded and played for free, but some game items can be purchased. તમે આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, તો, disable in-app purchases in your device settings. The AR feature is available only on select devices supported by ARKit. Check the list of compatible devices by following this link: https://service-en.bandainamcoent.eu/app/detail/a_id/1669/p/7547

📌 સપોર્ટ: have problems? Let us know at https://service.bandainamcoent.eu/app/list/p/7548
📌 DATA PROTECTION: HTTP://bnent.eu/mprivacy
📌 TERMS OF USE: HTTP://bnent.eu/mterms

મારા Tamagotchi કાયમ by BANDAI NAMCO Entertainment Europe

પણ જુઓ:-

Download the latest version of My Tamagotchi Forever APK Here

આવૃત્તિ: 1.9.1.1501 (1501)
છેલ્લે અપડેટ કર્યું: સપ્ટેમ્બર 08, 2018
ફાઇલ કદ: 85 MB

અગાઉના વર્ઝનની: