نرم افزار VMware ThinApp 5.2.4-9964600

برنامه های کاربردی قابل حمل خود را.

دانلود ThinApp قابل حمل (eight.1 MB)

دانلود مجازی ThinApp (eight.eight MB)

1 – اجرا کن setup_capture یا Setup Seize on a clear Home windows

2 – فرا گرفتن fastidiously جهت ها

سهClick on on متعاقب

چهار – رفتن به 2